Корисна інформація громадянам України (для тих, хто повертається до України після тривалого перебування за кордоном)
Опубліковано 22 січня 2016 року о 10:55

Це видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікаціїє предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, щопредставляє погляди Європейського Союзу чи Міжнародної організації з міграції. Представництво Європейського Союзу в Україні:вул. Володимирська, 101, Київ, 01001тел: +38 044 390 80 10e-mail: [email protected]://eeas.europa.eu/delegations/ukraine Представництво МОМ в Україні:вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001тел: +38 044 568 50 15; факс: +38 044 568 50 16e-mail: [email protected]

Це видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст публікації
є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, що
представляє погляди Європейського Союзу чи Міжнародної організації з міграції.

Представництво Європейського Союзу в Україні:
вул. Володимирська, 101, Київ, 01001
тел: +38 044 390 80 10
e-mail: [email protected]
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine

Представництво МОМ в Україні:
вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001
тел: +38 044 568 50 15; факс: +38 044 568 50 16
e-mail: [email protected]
www.iom.org.ua

кориСна ІнФормаЦІя
громадянам України

для тих, хто повертається до України
після тривалого перебУвання
за кордоном

київ 2015

ЗмІСТ

ЯКЩО НЕОБХІДНО ВІДНОВИТИ ВТРАЧЕНІ

АБО НЕДІЙСНІ ДОКУМЕНТИ 6

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВІДНОВлююТьСЯ ЧЕРЕз ТЕРИТОРІАльНІ ОРгАНИ

ДЕРжАВНОї МІгРАцІЙНОї СлУжБИ УКРАїНИ 6

1) паспорт громадянина України 6
2) «закордонний паспорт» або «паспорт громадянина України

для виїзду за кордон» 7

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВІДНОВлююТьСЯ ЧЕРЕз ДЕпАРТАМЕНТ

РЕєСТРАцІЙНОї СлУжБИ МІНІСТЕРСТВА юСТИцІї УКРАїНИ 8

1) свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу

та розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть 8
2) відновлення документів про реєстрацію прав на нерухоме майно 9

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВІДНОВлююТьСЯ ЧЕРЕз ІНшІ ОРгАНИ
ДЕРжАВНОї ВлАДИ 11

1) втрата реєстраційного номеру облікової картки платника податків 11
2) втрата водійських прав 12

ЯКЩО НЕОБХІДНО зАРЕєСТРУВАТИ МІСцЕ пРОжИВАННЯ
АБО пЕРЕБУВАННЯ 13

ЯКЩО НЕОБХІДНА ДОпОМОгА Із пРАцЕВлАшТУВАННЯМ
АБО зАпОЧАТКУВАННЯМ ВлАСНОї СпРАВИ 15

1) допомога держави з працевлаштуванням 15
2) підвищення кваліфікації або перепрофілювання 16
3) визнання кваліфікації 17
4) сприяння в започаткуванні власної справи 17

ЯКЩО пОТРІБНА ДОпОМОгА з ОФОРМлЕННЯМ пЕНСІї 19

1) питання призначення пенсії 19
2) документи, необхідні для призначення пенсії 21
3) поновлення виплати пенсії 22

ЯКЩО пОТРІБНА ДОпОМОгА з пИТАНь ОСВІТИ
ДлЯ НЕпОВНОлІТНІХ ДІТЕЙ 23

1) дошкільна освіта (дитячий садочок) 23
2) загальна середня освіта 24
3) визнання іноземних документів про освіту 25

ЯКЩО НЕОБХІДНА МЕДИЧНА ДОпОМОгА ЧИ РЕАБІлІТАцІЯ 28
ЯКЩО НЕОБХІДНА СОцІАльНО-пСИХОлОгІЧНА ДОпОМОгА
АБО КОНСУльТАцІї 30
ЯКЩО НЕОБХІДНА пРАВОВА ДОпОМОгА АБО КОНСУльТАцІї 31

1) безоплатна правова допомога 31
2) Уповноважений з прав людини 34

ЯКЩО НЕОБХІДНО ВВЕзТИ МАЙНО В УКРАїНУ 35

ЯКЩО ВИ СТИКАєТЕСЯ з пРОЯВАМИ КОРУпцІї (зДИРНИцТВА) 39

ТЕлЕФОНИ ЕКСТРЕНИХ СлУжБ 40

додаток 41

МІжНАРОДНА ОРгАНІзАцІЯ з МІгРАцІї 43

Ви поВерТаєТеСь
до України?

4

доброго дня, шановний співвітчизникУ!

Перебуваючи тривалий час за межами України Ви, можливо, і не мали гадки, що колись
доведеться повертатися. Ви адаптувалися до життя в іншій державі, сприймали
її соціальну реальність. Життя в Україні не стоїть на місці. Багато чого змінилося в нашій
державі: і в назвах різних органів державної влади, в їх функціях, місцях розташування,
а також послугах, які вони надають. Ми хотіли б пом’якшити вашу адаптацію, пов’язану
із поверненням на Батьківщину, надати мінімальні орієнтири в соціальній та інституційній
реальності України сьогодні. За допомогою цього буклету ви дізнаєтеся:


Яким чином можна відновити втрачені документи,

Як звернутися за соціальною допомогою,

Чи можна у разі потреби отримати психологічну допомогу,
Як стати на облік у зв’язку із безробіттям та які послуги можна

отримати в центрі зайнятості,


Які органи надають правові (юридичні) консультації безкоштовно,

Як влаштувати дитину до школи чи дитячого садочка,

Чи можна здійснити визнання кваліфікації, здобутої за кордоном
та багато іншого
На жаль, поки що в Україні не існує повноцінних програм реінтеграційної допомоги.
Однак держава працює над цим. Ваші звернення за тими чи іншими послугами
до органів державної влади – це один з імпульсів для руху вперед, для розвитку
системи надання послуг громадянам, які повертаються додому.

Сподіваємося, що інформація, надана в цьому буклеті, буде легкою для сприйняття
та зручною у користуванні. Якщо у Вас виникнуть пропозиції щодо того, якої інформації
в цьому буклеті не вистачає чи як його можна покращити, Ви завжди можете звернутися
до Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні:

вул. михайлівська, 8, київ, Україна, 01001

.
тел: (044) 568 50 15 / факс: (044) 568 50 16
e-mail: [email protected]

Бажаємо Вам швидкої адаптації!

якЩо неоБХІдно ВІдноВиТи
ВТраЧенІ аБо недІЙСнІ
докУменТи

документи, які відновлюються через територіальні
органи державної міграційної служби України (дмсУ)

1. пАСпОРТ гРОМАДЯНИНА УКРАїНИ
паспорт видається кожному громадянинові України підрозділами Державної
міграційної служби України (колишні державний департамент реєстрації громадянства
фізичних осіб, або ддгірФо чи овір) після досягнення 16-річного віку.

підрозділи державної міграційної служби України є у кожному районі міста обласного
значення та у кожному місті районного значення.

для отримання паспорту громадянина України потрібні наступні документи:

заява про отримання паспорту громадянина України (заповнюється на місці),

свідоцтво про народження,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон – для громадян України,

які постійно проживали за кордоном, після їх повернення на проживання

в Україну, або посвідчення особи на повернення в Україну,
дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см.

У разі отримання паспорту громадянина України внаслідок його втрати, слід
також подати платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита
або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

У разі отримання паспорту громадянина України внаслідок його викрадення,
слід також подати платіжний документ з відміткою банку про сплату державного
мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита,
а також копію постанови про порушення або відмову в порушенні кримінальної
справи, що видається органом внутрішніх справ за результатами розгляду заяви
про викрадення паспорта.

2.
«зАКОРДОННИЙ пАСпОРТ»
АБО «пАСпОРТ
гРОМАДЯНИНА УКРАїНИ ДлЯ ВИїзДУ зА КОРДОН»
Наявність документу громадянина України для виїзду за кордон є необхідною
умовою для легального виїзду громадянина України на територію іншої
держави за виключенням випадків, передбачених міжнародним правом.
для отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон потрібні наступні
документи:

заява про отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон

(заповнюється на місці),
квитанція про оплату вартості адміністративної послуги,

квитанція про оплату бланка паспорта,

квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує

повне чи часткове звільнення від його сплати,
паспорт громадянина України, а для особи, яка не досягла 16 років, –

свідоцтво про народження (після прийняття документів повертаються
одержувачеві послуги),
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків

(ідентифікаційний код).1

УВага!

процедура внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для
виїзду за кордон скасована з 1 квітня 2015 року. паспорти громадян України,
в яких раніше були внесені відомості про дітей, лишаються чинними і можуть використовуватися
в тому ж порядку, що і раніше.

Куди звертатись та де шукати інформацію?
dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy/
struktura-dms-ukrainy/teritorialni-organi

«гаряча лінія»
ДМСУ (044) 278 50 30.
pasport.org.ua

Перелік із телефонними номерами наведений у додатку

Сайт ДМСУ

Сайт Державного
підприємства
«Документ»

Регіональні
довідкові служби

1
крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

документи, які відновлюються через департамент
реєстраційної служби міністерства юстиції України

1. СВІДОцТВО пРО НАРОДжЕННЯ, СВІДОцТВО
пРО РЕєСТРАцІю шлюБУ ТА РОзІРВАННЯ шлюБУ,
СВІДОцТВО пРО СМЕРТь
канцелярською мовою всі ці свідоцтва називаються «свідоцтва про державну
реєстрацію актів цивільного стану». для отримання повторних свідоцтв (у разі
втрати) – процедура однакова для кожного із названих вище видів свідоцтв. для
отримання свідоцтва (про народження, про шлюб, про смерть) внаслідок його
втрати (дублікат) до територіального органу державної реєстрації актів цивільного
стану (раЦс) подаються:

заява про відновлення втраченого свідоцтва,

квитанція про сплату державного мита,

паспорт громадянина України (пред’являється).

повторне свідоцтво українського зразка (про народження, про шлюб, про смерть),
отримане через дипломатичні представництва та консульські установи України
за кордоном, отримують в такому самому порядку але терміни – довші через необхідність
звертатися до відповідних дипломатичних представництв та консульських
установ через міністерство закордонних справ України за заявою або анкетою,
підписаною особою, яка витребує свідоцтво.

УВага!

якщо ви отримували свідоцтво (про народження, про шлюб, про смерть) через
органи державної влади за кордоном, то повторна видача в Україні не можлива!
необхідно звертатися до органу, який видавав документ. підтвердження фактів
народження, смерті та шлюбу можливе, але потрібна юридична консультація у кожному
окремому випадку!

з 20 липня 2015 року в київській, одеській та дніпропетровській областях, а також
у відповідних обласних центрах стартував проект подання заяв з реєстрації актів
цивільного стану через мережу інтернет. віднині подати документи до раЦсу можна
як у звичному паперовому форматі, так і он-лайн, не виходячи з дому.

аби громадянам було зручно користуватися новими електронними сервісами
міністерство юстиції запускає спеціальний веб-портал «звернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану» - http://dracs.minjust.gov.ua/.

після реєстрації на порталі громадяни можуть подати скановані копії необхідних
документів для реєстрації народження дитини чи заяву про реєстрацію шлюбу.

відповідні документи можна посвідчити цифровим підписом, або ж обрати зручний
для себе час для того, щоб особисто посвідчити папери. так само на порталі можна
обрати час та місце проведення шлюбної церемонії чи записатися на консультацію
до спеціаліста.

2.
ВІДНОВлЕННЯ ДОКУМЕНТІВ пРО РЕєСТРАцІю
пРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
згідно українського законодавства, законні права на нерухоме майно виникають
лише з моменту та на підставі їх державної реєстрації. для власників, що повертаються
після довготривалого перебування за кордоном, існує вірогідність втрати
документів, що підтверджують державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно в Україні.

для проведення державної реєстрації права постійного користування земельною
ділянкою, реєстрація якого проведена до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства,
що діяло на момент його виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи
зіпсуванням державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою заявник подає органові державної реєстрації прав такі документи:

завірена в установленому порядку органом, що видавав документ,

копія примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа,
оголошення про втрату документа у регіональних друкованих засобах

масової інформації за місцем розташування земельної ділянки, в якому
повинні бути зазначені назва документа, його номер і дата видачі, на чиє ім’я
виданий, яким органом (крім випадків пошкодження чи зіпсування документа).

У випадку, коли реєстрацію було здійснено після 1 січня 2013 року, інформація
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно надається для фізичних
осіб виключно за об’єктом нерухомого майна в електронній формі через офіційний
веб-сайт центрального органу виконав-чої влади, що реалізує державну політику
у сфері державної реєстрації прав, чи в паперовій формі шляхом подання заяви
особисто або пересилання поштового відправлення органам державної реєстрації
прав та нотаріусам у порядку, визначеному кабінетом міністрів України.

9

Куди звертатись та де шукати інформацію?
Відділи реєстрації
актів цивільного стану drsu.gov.ua/show/6110
Органи реєстрації речових
прав на нерухоме майно drsu.gov.ua/show/11050
«гаряча лінія»
понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
п’ятниця - з 9:00 до 16:45

(044) 517 65 15
drsu.online
Департамент правового
забезпечення та консультативної
допомоги
(044) 233 65 07
(044) 233 65 17
(044) 233 65 06•
прийом громадян
Департаментом реєстрації
речових прав на майно
Кожну п’ятницю з 09.00 год. до 16.45 год.
за адресою вул. Марії Раскової, 15, м. Київ
«гарячі» лінії (регіональні)
з роз'яснення питань дер-
жавної реєстрації прав
на нерухоме майно
minjust.gov.ua/news/42672
(перелік по регіонах із номерами
телефонів та адресами)
лінія для повідомлень
про випадки корупції
в органах державної реєстраційної
служби

[email protected]
Поштова адреса: вул. Марини Раскової,
15, м. Київ, 02660.
(044) 233 65 12
Веб-портал «звернення
у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану»
dracs.minjust.gov.ua
Регіональні «лінії довіри»
з різних питань (в т.ч.
реєстрація, корупція,
нотаріат і т.д.)
minjust.gov.ua/10526

документи, які відновлюються через інші органи
державної влади

1. ВТРАТА РЕєСТРАцІЙНОгО НОМЕРУ ОБлІКОВОї КАРТКИ
плАТНИКА пОДАТКІВ

громадяни України для здійснення економічних операцій та інших дій, в результаті
яких з них стягуються податки, мають проходити реєстрацію і отримати
реєстраційний номер облікової картки платника податків (також називають
ідентифікаційний код, індивідуальний податковий номер, ІпН), або відмітки
в паспорті про право здійснення платежів за серією та номером паспорта.

Відповідальний орган: державна фіскальна служба України (дФсУ)

для отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків слід
подати до територіального органу державної податкової інспекції дФсУ такі
документи:

облікова картка фізичної особи – платника податків (бланк можна отримати

за місцем подачі документів,

• паспорт.
Облікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років або неповнолітніх осіб,
які ще не отримали паспорт, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном,
піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що
посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

для отримання відмітки в паспорті про право здійснення платежів за серією та
номером паспорта слід подати до територіального органу державної податкової
інспекції дФсУ такі документи:

повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання

відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки

платника податків (бланк можна отримати за місцем подачі документів),

• паспорт.
Куди звертатись та де шукати інформацію?
перелік територіальних
органів на сайті ДФСУ
sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/struktura/
teritorialni-organi/
Інформаційно-довідковий
департамент 0 800 501 007•
Сервіс «пульс»
За телефоном (044) 284 00 07 можна повідомити
про неправомірні дії або бездіяльність
працівників податкових та митних служб,
можливі корупційні дії з їхнього боку.

2. ВТРАТА ВОДІЙСьКИХ пРАВ
видачу та заміну водійських прав продовжує здійснювати Державна автомобільна
інспекція МВС України. звертатися із цими питаннями необхідно до відділів
реєстраційно-екзаменаційної роботи даі. У випадку втрати (викрадення) посвідчення
водія, необхідно підготувати наступні документи:

паспорт,

медична довідка встановленого зразку про придатність до керування

відповідною категорією транспортного засобу,
екзаменаційна картка водія (видається автомобільною школою,

в якій відбувалося навчання); видача повторної екзаменаційної картки
можлива без проходження повторного навчання м а протягом десяти років
з моменту випуску з автомобільної школи,
дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см (кольорові),

квитанція про обов’язкові платежі (реквізити надаються на місці).

Куди звертатись та де шукати інформацію?
перелік центрів
обслуговування громадян
на сайті ДАІ
www.sai.gov.ua/uploads/
filemanager/file/rer_centre.pdf
Телефони чергових частин
та поштові адреси управлiнь
(відділів) ДАI областей
www.sai.gov.ua/ua/info/1.htm

!
!
УВага!

наразі в Україні відбувається реформа, в рамках якої створюється патрульна
поліція України, яка замінить державну патрульну службу. з 4 липня 2015 року
патрульна поліція працює в києві. до кінця 2015 року підрозділи патрульної

поліції будуть створені в одесі, харкові, львові, миколаєві.

12

якЩо неоБХІдно
ЗареєСТрУВаТи мІСЦе
проЖиВання аБо
переБУВання

в залежності від запланованого терміну перебування за адресою реєстрації
можна реєструвати місце проживання (безстрокове) або місце перебування особи
(тимчасове, від 1 до 6 місяців, після чого реєстрацію слід подовжувати).

Відповідальний орган: державна міграційна служба України (дмсУ)

для реєстрації місця проживання або перебування до територіального органу
дмсУ слід подати такі документи:

заява про реєстрацію,

паспорт громадянина України, АБО тимчасове посвідчення громадянина

України, АБО свідоцтво про народження, АБО свідоцтво про належність

до громадянства України,

13

квитанція про сплату державного мита або документ про звільнення

від його сплати,

документи, що підтверджують право на проживання в житлі / перебування

або взяття на облік у установі, адреса яких зазначається при реєстрації,

військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян,

які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають

на військовому обліку).

документами, що підтверджують право на проживання в житлі, є: договір купівліпродажу,
ордер на володіння житлом, свідоцтво про право власності, договір найму,
піднайму або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація
здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї
на реєстрацію місця проживання.

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років відбувається за місцем проживання
її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або
місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров’я тощо, в якому вона
проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками
(усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

Куди звертатись та де шукати інформацію?
Сайт ДМСУ
dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy/struktura-
dms-ukrainy/teritorialni-organi
«гаряча лінія» ДМСУ •
(044) 278 50 30
Регіональні довідкові
служби
Перелік із телефонними номерами наведений
у додатку

УВага!

реєстрація громадян, у яких відсутнє місця проживання або перебування
(відсутня власність, немає можливості оренди житла тощо), здійснюється спеціально
утвореними при місцевих державних адміністраціях органами. У такому
випадку місцем реєстрації, як правило, буде місцева державна адміністрація
(при міських радах).

якЩо неоБХІдна допомога
ІЗ праЦеВЛаШТУВанням
аБо ЗапоЧаТкУВанням
ВЛаСної СпраВи

допомогою у працевлаштуванні в Україні займається державний центр зайнятості
та його підрозділи на місцях. спектр послуг, які надаються державними центрами
зайнятості – дуже широкий. частина з них представлена нижче.

1. ДОпОМОгА ДЕРжАВИ з пРАцЕВлАшТУВАННЯМ
державна служба зайнятості України (дсзУ) є відповідальним органом за сприяння
у працевлаштуванні громадян України є. дсзУ надає населенню такі послуги:

професійна орієнтація (перевірка здібностей, навичок та вмінь,

допомога із вибором можливого напрямку працевлаштування),

15

професійне навчання (короткострокові курси або повноцінне навчання),

пошук роботи (в т.ч. під час ярмарок вакансій),

допомога у започаткуванні власної справи,

консультаційні послуги з означених питань.

для реєстрації в якості безробітного необхідно звернутися до найближчого Центру
зайнятості (незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування) і подати
наступні документи:

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України,

картка платника податків (ІпН),

трудова книжка (за наявності) або цивільно-правовий договір (трудову

угоду) чи інший документ, що підтверджує період зайнятості (за наявності)
диплом чи інший документ про освіту,

у разі потреби – військовий квиток.

Центри зайнятості наявні в усіх містах районного значення та в усіх районах міст
обласного значення.

!
!
УВага!

без реєстрації у Центрі зайнятості безробітний громадянин України може скористатись
послугами інтернет-медіа-порталу «труд», у базі якого викладені всі на

явні вакансії дсзУ: http://trud.gov.ua

2.
пІДВИЩЕННЯ КВАлІФІКАцІї АБО пЕРЕпРОФІлюВАННЯ
державні центри зайнятості пропонують послуги із підвищення кваліфікації або
перепрофілювання: курси, додаткове навчання, семінари тощо.

для осіб старше 45 років існує спеціальна програма отримання вищої освіти за
напрямами, передбаченими для кожного регіону (перелік спеціальностей та вузів
наявний у кожному Центрі зайнятості). така повноцінна вища освіта із отриманням
диплому державного зразка повністю оплачується за кошти державного бюджету.

важливо зазначити, що послуги із підвищення кваліфікації та перепрофілювання
доступні лише тим громадянам України, які здійснювали відрахування до
Фонду соціального страхування. будь-які консультації, пов’язані із можливістю
користуватися зазначеними послугами, надаються в Центрах зайнятості на
безоплатній основі.

3. ВИзНАННЯ КВАлІФІКАцІї
питання визнання кваліфікації (в т.ч. здобутої за кордоном) регулюється порядком
підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими
професіями, затвердженим постановою кабінету міністрів України від
15 травня 2013 р. №340. в Україні існує 3 професії, рівень кваліфікації по яким
можна підтвердити за результатами неформального навчання: кухар, зварник та
охоронець. але в Україні відбувались лише пілотні спроби по впровадженню цього
нормативно-правового акту. на сьогодні ще не визначено перелік навчальних
закладів, які будуть займатись визнанням кваліфікації.

4. СпРИЯННЯ В зАпОЧАТКУВАННІ ВлАСНОї СпРАВИ
державна служба зайнятості здійснює діяльність із підтримки та розвитку підприємницької
ініціативи серед безробітних, а саме:

проводить інформаційні та тематичні семінари з питань самозайнятості,

вибору перспективного виду діяльності для конкретного регіону,

розробки бізнес-плану, започаткування власної справи тощо.

До проведення семінарів залучаються юристи, менеджери,

спеціалісти різних категорій,

Допомагає із професійною орієнтацією та проводить оцінку

можливостей відкриття власної справи,
Надає одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької

діяльності.

громадяни України, які повертаються із-за кордону, мають право скористатися
вказаними вище послугами за умови, якщо вони раніше здійснювали відрахування до
фондів соціального страхування, а після повернення стали на облік у найближчому
центрі зайнятості.

одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі річної суми
допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному. розмір суми
допомоги, на яку можна розраховувати, залежить від страхового стажу та розміру
відрахувань. з розрахунку мінімальної допомоги по безробіттю претендент може
отримати більше десяти тисяч гривень.

для розгляду питання щодо отримання допомоги по безробіттю одноразово
необхідно подати такі документи:

заява про надання допомоги,

бізнес-план.

відповідно до чинного законодавства про зайнятість населення допомогу по
безробіттю для організації підприємницької діяльності можуть отримати безробітні:

яким виповнилось 18 років,

які не можуть бути працевлаштовані будучи зареєстрованими в службі

зайнятості протягом одного місяця у зв’язку з відсутністю на ринку праці
підходящої роботи,

які не були зареєстрованими підприємцями протягом двох років перед

реєстрацією.

безробітних, які зацікавились можливістю організації підприємницької діяльності,
залучають до цільових тематичних семінарів з основ підприємництва або направляють
на професійне навчання з основ підприємницької діяльності. курси
розраховані на три тижні, протягом яких,особа під керівництвом педагогів пише
свій бізнес-план, який захищає перед експертами служби зайнятості. на підставі
захисту бізнес-плану служба вирішує, назначати виплату, чи ні. якщо рішення
прийнято позитивне, то безробітний протягом 10 робочих днів зобов’язаний пройти
державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця, після чого
нараховується виплата одноразової допомоги. якщо безробітний вже отримав
частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишок.

Куди звертатись та де шукати інформацію?
пошук вакансій trud.gov.ua
Адреси та телефони
центрів зайнятості
www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=20119119&cat_
id=8973095
«Дієва допомога»
Державної служби
зайнятості
По буднях з 9.00 до 18.00

0 800 50 50 600
Міністерство юстиції
єдиний державний реєстр
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
Реєстрація юридичної особи або фізичної
особи-підприємця он-лайн
minjust.gov.ua/ua/services

якЩо поТрІБна допомога
З оФормЛенням пенСІї

1.
пИТАННЯ пРИзНАЧЕННЯ пЕНСІї
законодавством України передбачено такі види
пенсійних виплат:

• пенсія за віком
• пенсія по інвалідності
• пенсія У зв’язкУ з втратою годУвальника
• пенсія за вислУгУ років
пЕНСІЯ зА ВІКОМ

пенсія за віком призначається особам, які досягли 60 років за наявності не менше
15 років страхового стажу.

для жінок пенсійний вік збільшується з 55 років до 60 років поступово -кожні
півроку на 6 місяців, починаючи з 1 жовтня 2011 року.
станом на 01 серпня 2015 року пенсійний вік жінок становить 57 років, з 1 квітня
2016 року – 57 років 6 місяців, з 1 квітня 2021 року пенсійний вік жінок
становитиме 60 років.

законодавством передбачено більш ранній вихід на пенсію для осіб, які працювали
на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці, на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, а також на
інших роботах при наявності загального стажу роботи та стажу роботи на посадах,
що дають право на зниження пенсійного віку, певної тривалості.

19

пЕНСІЯ пО ІНВАлІДНОСТІ

пенсія по інвалідності встановлюється особам, які визнані інвалідами і, іі чи ііі групи.

якщо особу визнано інвалідом внаслідок загального захворювання, пенсія по
інвалідності призначається при наявності страхового стажу певної тривалості
(від 1 року до 14 років залежно від віку та групи інвалідності).
якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби,
то пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.

пЕНСІЯ У зВ’ЯзКУ з ВТРАТОю гОДУВАльНИКА

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам
сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. при цьому дітям пенсія
у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони
на утриманні годувальника.

непрацездатними членами сім’ї є:

1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли загальновстановленого
пенсійного віку;

2)
діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника)
померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали
інвалідами до досягнення 18 років.

діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих
навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному
із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або
у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та
продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох
місяців), -до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно
від того, навчаються вони чи ні;

3)
чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся
померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють
і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними)
8 років.

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається за наявності в годувальника
на день смерті страхового стажу необхідної тривалості, якщо помер пенсіонер
або особа в період проходження строкової військової служби -незалежно від
тривалості страхового стажу.

пЕНСІЯ зА ВИСлУгУ РОКІВ

законодавством визначено категорії осіб, які мають право на призначення пенсії за
вислугу років, до таких категорій відносяться, зокрема, лікарі, вчителі, плавсклад
морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості, артисти, спортсмени.

2.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДлЯ пРИзНАЧЕННЯ пЕНСІї
документи, необхідні для призначення пенсії, визначені порядком подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до закону
України “про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим
постановою правління пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.

особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити
паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання
(реєстрації) та вік).

до заяви про призначення пенсії додаються:

1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків
(крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають
відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

2)
документи про стаж;

3)
довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу
до 01.07.2000 у період до 01 січня 2016 року (після 1 січня 2016 року вимога може змінитися);

4)
документи про місце проживання (реєстрації) особи;

5) документи, які засвідчують особливий статус особи (наприклад, посвідчення ветерана війни,
учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ін.).

до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, крім вищезазначених
документів, додаються:

свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія,

довідка про склад сім’ї померлого годувальника,

свідоцтво органу ДРАцС про смерть годувальника або рішення суду

про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим,

довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої

освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те,

що дитина навчається за денною формою навчання.

при призначенні пенсії по інвалідності орган, що призначає пенсію, до заяви додає
одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (мсек) виписку з акта
огляду мсек.

3.
пОНОВлЕННЯ ВИплАТИ пЕНСІї ОСОБАМ,
ЯКІ ДО ВИїзДУ зА КОРДОН пЕРЕБУВАлИ НА ОБлІКУ
В ОРгАНАХ пЕНСІЙНОгО ФОНДУ УКРАїНИ
ТА ОТРИМУВАлИ пЕНСІю
поновлення виплати пенсії здійснюється на підставі заяви особи, яка подається
пенсіонером особисто або його законним представником.

поновлення пенсії здійснюється за документами, що є в пенсійній справі. додатково
особа може надати:

документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній справі,

довідку про заробітну плату за періоди страхового стажу до 1 липня 2000 року,

документи про обставини, що впливають на розмір пенсії (наприклад, зміна

кількості членів сім’ї, які перебували на утриманні пенсіонера чи померлого

годувальника, виникнення (втрата) права на надбавку на непрацездатних

членів сім’ї і надбавку на догляд за ними, визнання заявника одиноким
і таким, що потребує сторонньої допомоги, визнання заявника інвалідом

або учасником війни тощо).

для отримання консультації щодо визначення права на призначення пенсії, для
подання заяви про призначення пенсії, для подання заяви про поновлення виплати
пенсії необхідно звернутися до територіального управління пенсійного фонду
України за місцем проживання (реєстрації) особи.

Куди звертатись та де шукати інформацію?
Регіональні представництва
органів пенсійного фонду
України
portal.pfu.gov.ua/Info/InfoPFU/2800
портал електронних
послуг пФУ portal.pfu.gov.ua
«гаряча лінія» пФУ 0 800 503 753•

якЩо поТрІБна
допомога З пиТань оСВІТи
дЛя непоВноЛІТнІХ дІТеЙ

1.
ДОшКІльНА ОСВІТА (ДИТЯЧИЙ САДОЧОК)
для влаштування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно
звернутися до місцевого органу управління освітою, який діє при місцевих держаних
адміністраціях.

прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником
протягом календарного року на підставі таких документів:

заява батьків або осіб, які їх замінюють,

медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина

може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

свідоцтво про народження.

для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу
(спеціальних, санаторних, інклюзивних для дітей з особливими освітніми потребами)
додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального
лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення
місцевого органу управління освітою.

питання зарахування до навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові
профілактичні щеплення вирішується лікарсько-консультативною комісією місцевого
органу охорони здоров’я.

УВага!

якщо реєстрація дитини для прийому до дитячого садочку здійснювалася
за допомогою електронної черги, то необхідна і реєстраційна картка про
встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний днз, яка роздруковується
з розділу «перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва
про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адмі-ністративних
послуг&

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux